Ugrás a tartalomhoz

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

A START Garancia Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A START Garancia Zrt. esetében nem értlemezhető, ugyanis nem országos illetékességű szerv, fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A START Garancia Zrt. nem intéz hatósági ügyeket.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A START Garancia Zrt. nem nyújt közszolgáltatásokat.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A START Garancia Zrt. nem tart fent közérdekű adatnak minősülő adatbázist, nyilvántartást.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A START Garancia Zrt. nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A START Garancia Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A START Garancia Zrt. esetében nem értelmezhető, ugyanis nem testületi szervként működik.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A START Garancia Zrt. hirdetményei

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A START Garancia Zrt. nem ír ki pályázatokat.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék nyilvánosan nem tett említést a START Garancia Zrt.-re vonatkozóan.

A Magyar Nemzeti Bank nem folytatott vizsgálatot a START Garancia Zrt.-nél.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A START Garancia Zrt. közérdekű adatigénylésre vonatkozó eljárásrendje

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs ilyen adat.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A START Garancia Zrt. nem szerződő fél közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződésben.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A START Garancia Zrt. nem alkalmaz általános szerződési feltételeket közérdekű adatok felhasználása vagy hasznosítása vonatkozásában.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Feltöltés alatt.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A START Garancia Zrt. vonatkozásában nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.